ముగించు

సహాయ కేంద్రం

మెడికల్ హెల్ప్ లైన్

108

రాష్ట్ర కాల్ సెంటర్

1100

క్రైమ్ స్టాపర్

1090

రెస్క్యూ మరియు రిలీఫ్

1070

మహిళా హెల్ప్ లైన్

1091

చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్

1098

మీ కలెక్టర్‌కు డయల్ చేయండి

1800-425-8048

పరిష్కార వేదిక

08922274410