ముగించు

డివిజన్-మరియు-మండలాలు

డివిజన్-మరియు-మండలాలు
డివిజన్ పేరు మండలం పేరు
పార్వతీపురం కొమరాడ
పార్వతీపురం పార్వతీపురం
పార్వతీపురం మక్కువ
పార్వతీపురం సీతానగరం
పార్వతీపురం బలిజిపేట
పార్వతీపురం సాలూరు
పార్వతీపురం పాచిపెంట
పాలకొండ గుమ్మలక్ష్మిపురం
పాలకొండ కురుపాం
పాలకొండ జియ్యమ్మవలస
పాలకొండ గరుగుబిల్లి
పాలకొండ పాలకొండ
పాలకొండ సీతంపేట
పాలకొండ భామిని
పాలకొండ వీరఘట్టం