ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు

గ్రామము & పంచాయితీలు
మండలం గ్రామ పంచాయతీలు గ్రామాలు
కొమరాడ 31 99
గుమ్మలక్ష్మీపురం 27 124
కురుపాం 23 95
జియ్యమ్మవలస 31 58
గరుగుబిల్లి 25 34
పార్వతీపురం 26 49
మక్కువ 21 54
సీతానగరం 34 44
బలిజిపేట 24 33
సాలూరు 29 86
పాచిపెంట 28 54
మెంటాడ 30 37
పాలకొండ 31 45
సీతంపేట 53 118
భామిని 26 22
వీరఘట్టం 34 41